HET GPRW WERKT AAN DEZE THEMA'S

Onze thema's

De samenwerking tussen de GPRW-partners is gericht op de water- en klimaatuitdagingen in grensoverschrijdende oppervlakte- en grondwatersystemen.

Image

Historisch perspectief

 

Tot 2016: focus op hoogwaterveiligheid (calamiteitenorganisatie, voorspellingsinstrumenten, waterretentie), vismigratie en waterkwaliteit/monitoring
 
Vanaf 2017: steeds meer aandacht voor klimaatadaptatie; ook aandacht voor rattenbestrijding (m.n. beverrat)

Vanaf 2020 is droogte (watertekorten) het belangrijkste thema (intentieverklaring klimaatadaptatie + voorbereiding INTERREG-project in 2024-2027)

Trends en opgaven op het gebied van watergovernance:
Komen tot efficiënte investeringen
Toekomstbestendigheid van bestaande overlegstructuren
Multischalig werken: afgestemde agendering op alle niveaus
Komen tot grensoverschrijdende investeringsprogramma’s voor het thema klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de komende decennia. Gelukkig zijn er de laatste tijd veel nieuwe initiatieven op dit gebied ontstaan.

Vismigratie

De partners van het GPRW streven naar het behoud van gezonde watersystemen in hun respectievelijke werkgebieden. Een gezond watersysteem wordt onder andere gekenmerkt door een gezonde vispopulatie.

Europese Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water heeft als doel om uiterlijk in 2027 een goede toestand te bereiken voor alle oppervlaktewateren en grondwaterlichamen.

Invasieve soorten

De nutria en muskusratten zijn invasieve soorten, net als bepaalde vissoorten en planten. Invasieve soorten leiden herhaaldelijk tot grensoverschrijdende problemen.

Gegevens & kaarten

Rivieren en stromen stoppen niet bij de grens. Waarom zou het anders zijn met de bijbehorende meetgegevens en GEO-informatie?

Hoogwaterbescherming

Intensieve coördinatie in de Duits-Nederlandse bescherming tegen overstromingen zorgt voor een adequate voorbereiding op specifieke overstromingssituaties in de toekomst.

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024