Het werkgebied van het GPRW

Image

Werkgebied

Het GPRW is primair actief in de beheergebieden van de partners van het GPRW, dat wil zeggen organisaties die zowel bestuurlijk als ambtelijk in het GPRW participeren en tevens een vaste, jaarlijkse financiële bijdrage betalen. Op dit moment zijn dat de Landkreis Grafschaft Bentheim (Nedersaksen/NDS), de Kreise Borken en Steinfurt (Noordrijn-Westfalen/NRW) en de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel (Nederland/NL). Per 1 januari 2024 verwelkomen de partners de Landkreis Emsland (Nedersaksen/NDS) en Bezirksregierung Münster (NRW) als nieuw GPRW-lid.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (NL) is sinds 2021 agendalid en neemt frequent deel aan het ambtelijke strategieteam. Op specifieke thema’s wordt vanzelfsprekend ook met bevoegde gezagen samengewerkt, die geen lid van het GPRW. De meeste ervan participeren overigens in een of meer, andere Duits-Nederlandse overlegstructuren.

In de samenwerking ligt de focus op de water- en klimaatopgaven in de grensoverschrijdende oppervlaktewater- en grondwatersystemen. De belangrijkste en bekendste rivieren en beken , die -net als vele van hun zijbeken- hun oorsprong vinden in de Duitse deelstaat Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen, zijn (van noord naar zuid): Vecht/Vechte, Dinkel, Buurserbeek/Ahauser Aa, Berkel en Oude IJssel/Issel.

Op het gebied van grondwater is een belangrijk gegeven dat er in de grensstreek sprake is van grensoverschrijdende grondwaterstroombanen, waarbij het grondwater globaal in noordwestelijke richting stroomt. Dit speelt met name in zuid-oost Drenthe en Twente en in iets mindere mate ook in de Achterhoek.

Het GPRW-werkgebied wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan reliëf, bodem- en watertypen en natuurlijke habitats. Een specifieke uitdaging vormen de hoger gelegen, zandige bodems. Deze gebieden zijn in het licht van klimaatverandering extra kwetsbaar, omdat er veelal geen wateraanvoer mogelijk is.

Het GPRW-werkgebied komt grotendeels overeen met het werkgebied Rijndelta-Oost, zoals dat oorspronkelijk in 2005 is begrensd. Het laatstgenoemde werkgebied is maatgevend voor de diverse Europese waterrichtlijnen en bestaat uit de deelstroomgebieden Rijn-Oost (NL), Vechte (NDS) en IJsselmeer-Zuflüsse.
Image
Stroomgebied Rijndelta (uitgangssituatie 2005);
kader: deelstroomgebied Rijndelta-Oost
(in 2015 is Rijn-Midden bij Rijn-Oost gevoegd).
Image
KRW-oppervlaktewaterlichamen in Rijndelta-Oost.
Image
KRW-grondwaterlichamen (incl. meetpunten) in Rijndelta-Oost.

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024