header nl

feature home

Vismigratie

De partners van het GPRW streven naar gezonde watersystemen in de werkgebieden. Een van de kenmerken van een gezond watersysteem is een gezonde vispopulatie. Kenmerkend voor rivier- en beeksystemen zijn stromingsminnende soorten die door het jaar heen over lange(re) afstanden kunnen migreren. Vissen trekken vooral om voedsel en geschikte paaiplaatsen te vinden. Onderweg stuiten ze daarbij echter op barrières zoals sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales, die een onbelemmerde migratie in de weg staan. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is het herstel van de bereik- en passeerbaarheid van stromende wateren voor trekvissen in een stroomversnelling gekomen. Voor potamodrome vissoorten als kopvoorn, barbeel, winde en kwabaal wordt volop gewerkt aan voldoende migratiemogelijkheden in de rivierlopen en beken, terwijl de opgave voor diadrome soorten als zeeforel, paling en rivierprik met een noodzakelijke verbinding naar zee nog groter is.

 

Gezien de grote afstanden waarover sommige vissoorten trekken, soms ook over nationale grenzen heen, is het van belang dat de onderlinge afstemming goed functioneert. Gezien het grote aantal betrokken instanties vormt het opheffen van de migratiebarrières in organisatorisch, technisch en financieel opzicht een grote uitdaging! Ieder land werkt daarbij ook nog eens vanuit zijn eigen regels en richtlijnen. Om de handschoen op te kunnen pakken werd in 2012 de Duits-Nederlandse werkgroep Vismigratie in het leven geroepen.

 

De werkgroep heeft voor in totaal twaalf vissoorten actuele vangsten en mogelijke toekomstperspectieven geïnventariseerd en geanalyseerd. Verder is een databank van alle belemmeringen in de relevante watersystemen samengesteld. De werkgroep heeft een zogenoemd hoofdmigratienetwerk van migratieroutes van bovenregionale betekenis en een daaronder liggend netwerk van prioritaire watersystemen op regionaal niveau gedefinieerd.

 

De resultaten zijn in 2016 samengevoegd in een eindrapport bedoeld als ondersteuning voor de verantwoordelijke overheden om de benodigde maatregelen voor de watersystemen op te kunnen plannen en te realiseren. Vanwege het natuurlijke grensoverschrijdende verloop van de watersystemen is om dit te bereiken samenwerking tussen Nederland en Duitsland noodzakelijk. Jaarlijks wordt de stand van zaken t.a.v. de kansen en belemmeringen voor vismigratie door de werkgroep geactualiseerd.

Leest u hier het eindrapport.