header nl

feature home

Structuren

2020 07 Bestaande GROS overlegstructuren in Rijndelta Oost situatie juli 2020

De Duits-Nederlandse samenwerking vindt op verschillende niveaus plaats. Het waterbeheer is in de landen c.q. deelstaten langs de Duits-Nederlandse grens verschillend georganiseerd.

 

1. Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer

De Duits-Nederlandse samenwerking vindt op regionaal niveau plaats in het GPRW. Tussen het platform en de overige gremia vindt regelmatig afstemming en samenwerking plaats.


2. Werkgroep Rijndelta (AGDR) / Stuurgroep Rijndelta (SGDR)

In de AGDR en SGDR vindt de afstemming van de planningsprocessen in het kader van de Europese waterrichtlijnen plaats, waarbij het met name gaat om de rapporteringsverplichtingen richting Brussel. De AGDR/SGDR heeft in de tweede helft van 2016 een werkprogramma voor de periode 2017-2021 opgesteld. De Nederlandse waterschappen zijn behalve in het GPRW ook vertegenwoordigd in de AGDR/SGDR; zo wordt de afstemming met het GPRW gewaarborgd, en bovendien kan zo het GPRW-werkprogramma ter kennisgeving direct worden doorgegeven aan de AGDR.


3. Permanente Grenswaterencommissie (PGC) en haar subcommissies
De subcommissies van de PGC zijn de afgelopen tien jaar grotendeels buiten werking geweest. De desbetreffende taken zijn opgepakt door de AGDR/SGDR en het GPRW. De juridische verplichtingen die voortvloeien uit de in de jaren zestig en zeventig gesloten grenswaterverdragen zijn echter nog steeds van toepassing. Voor de jaarlijkse rapportering aan de in september vergaderende Permanente Grenswaterencommissie komen de subcommissies met ingang van 2017 / 2018 weer om de twee jaar bijeen.


4. Meersoortige projecten
Daarnaast is er een aantal tijdelijke grensoverschrijdende projecten waarbij niet alle projectpartners betrokken zijn. Deze en andere projecten wisselen vaak actief informatie en gedachten uit met de leden van het GPRW.