header nl

feature home

Achtergrond

 

VENV12730 12

Rivieren, beken en waterlopen stoppen niet bij de grens. Daarom werken de Duitse Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Steinfurt en Kreis Borken nauw samen met de Nederlandse waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel. Speciaal hiervoor hebben de partners in 2012 het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) opgericht. Sindsdien komen de partners meerdere keren per jaar bijeen, zowel op bestuurlijk niveau als op medewerkersniveau. De samenwerking is begin 2020 verlengd tot eind 2023. Tevens is Kreis Borken officieel als lif toegetreden.


Het platform is in eerste instantie vooral bedoeld om overleg tussen de grenspartners te faciliteren, en om de onderlinge uitwisseling en afstemming bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) in het grensgebied te bevorderen. Het belang van deze afstemming onderstreept GPRW-lid en Watergraaf Stefan Kuks (Waterschap Vechtstromen): "Voor de Duitse en Nederlandse burgers in de regionale riviersystemen van Vecht, Dinkel, Berkel en IJssel streven we naar een goede bescherming tegen overstromingen. In noodsituaties moeten we effectief en efficiënt samenwerken.“


Inmiddels komt de samenwerking ook tot uitdrukking in gezamenlijke grensoverschrijdende projecten. Zo werd in november 2017 na jarenlange voorbereidingen en overleg bijvoorbeeld de Grensmeander van de Vecht bij Laar geopend. Onder Regionale wateren vindt u een overzicht van voltooide en lopende projecten op het gebied van waterbeheer.


Wat zijn de doelstellingen van het platform?


Het regionale platform houdt zich bezig met onderwerpen die voortvloeien uit de invoering van Europese richtlijnen of uit de dagelijkse samenwerking in het waterbeheer. Hierbij ondersteunt het platform met name concrete maatregelen en projecten die zich richten op:

 

  • Schoon water in de grensoverschrijdende rivieren en waterlopen
  • Hoogwaterveiligheid voor Duitse en Nederlandse burgers in de regionale riviersystemen
  • Aanpassing aan de klimaatverandering
  • Grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling langs de Duits-Nederlandse rivieren.

Leest u het actuele GPRW Jaarverslag 2021 en een gezamenlijke nieuwsbrief (2020) over onze werkzaamheden.