header nl

feature home

Het Coördinatiebureau

Duits-Nederlands Coördinatiebureau

Ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking is voor de periode 2012 tot en met 2023 een Duits-Nederlands Coördinatiebureau opgericht. De werkzaamheden van het Coördinatiebureau worden zowel op regionaal als bovenregionaal niveau verricht.

Op bovenregionaal niveau ligt de nadruk op de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn water en de richtlijn overstromingsrisico’s. Ter ondersteuning hiervan zijn tijdelijke Duits-Nederlandse werkgroepen ingesteld, die vanaf het najaar 2012 met regelmatige tussenpozen bijeengekomen zijn om informatie uit te wisselen over monitoring, vispasseerbaarheid en hoogwaterbescherming. Sinds 2016 wordt ook aandacht besteed aan duurzaam grondwaterbeheer en andere actuele vraagstukken op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer, zoals klimaatadaptatie.

Op regionaal niveau ligt het accent op de bevordering van de samenwerking bij de uitvoering van maatregelen uit de waterbeheerplannen en de uitvoeringsprogramma's. Het Coördinatiebureau van het regionale platform biedt in dit verband structurele ondersteuning bij de onderlinge afstemming van de projectplanning en fungeert zodoende als katalysator voor de samenwerking en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten langs de grens.